۱۳۹۶ خرداد ۱۷, چهارشنبه

سخنانی در مورد مرحوم صوفی عشقری از زبان خودش

حرف های در مورد مرحوم صوفی غلام نبی عشقری از زبان خودش
بخشی از این مصاحبۀ جالب که بیشتر از چهل سال قبل از امروز صورت گرفته است را در اینجا بشنویید